Uppvärmning attefallshus

Uppvärmning attefallshus

Vad kostar det att värma upp ett attefallshus?

Först och främst måste du tänka på hur du ska använda attefallshuset, ska du vara där dagligen bör du välja ett alternativ att värma upp attefallshuset, ska du bara vara där ibland väljer du ett annat och om attefallshuset ska användas som permanentbostad finns det särskilda energikrav från Boverkets byggregler. Det är samma krav som för vilken bostad som helst som ska användas året om. Om du ska använda det som gäststuga finns det andra värmekällor att titta närmare på.

Så vad har jag att välja på?

Elvärme till attefallshus

Är en stabil och enkel lösning, men har väldigt höga driftkostnader. Det är med andra ord inget bra alternativ för ett attefallshus som ska värmas upp året runt.

Vattenburen uppvärmning för attefallshus

Fungerar för hus som ska användas som permanentboende. Det går att använda för underhållsvärme och ger låga driftkostnader. Det är dock dyrt att installera.

Braskamin som uppvärmning till attefallshuset

Passar det attefallshus som används som gäststuga där du vill ha snabb uppvärmning under en kortare period. Det är dock dyrt att installera en braskamin & den kräver tillsyn då den är igång.

Luftvärmepump för attefallshus

Fungerar för attefallshus som ska kunna användas mer regelbundet. Den är billig att installera & fungerar utmärkt för underhållsvärme. En luftvärmepump kan också användas till luftkonditionering för de varma sommardagarna. Luftvärmepump är också bra för andra typer av byggnader, så som förråd eller garage, eftersom det skyddar mot frys– & fuktskador.

Pris attefallshus

Pris attefallshus

Vad kostar ett attefallshus?

Och hur kan jag sätta ett pris på attefallshuset?

Priset på attefallshuset beror varierar stort, man kan säga att priset på attefallshus varierar beroende på hur mycket du bygger själv och vad samt hur mycket du använder det/värmer upp attefallshuset.

Du kan läsa mer om kostnad för uppvärmning av attefallshus här!

Om attefallshuset ska fungera som permanentbostad med toalett och kök ligger de flesta byggsatser för attefallshus inom prisnivån 200 000-400 000 kronor, beroende på hur fint det ska vara. Sedan tillkommer pris för montering och installation. Ett nyckelfärdigt attefallshus kan du hitta mellan 350 000 kr – 800 000 kr.

Så varför välja den dyrare varianten ett nyckelfärdigt/arkitektritat attefallshus?
I nästa alla fall får man tillbaka pengarna när man väl säljer, ett snyggt attefallshus jämfört med en halvdan byggsats är slående och höjer upp tomt priset.

Läs om hur du kan hyra ut ditt attefallshus här.

Köpa attefallshus

Bygga attefallshus

Att bygga ett attefallshus kan både vara lätt och svårt, som alltid planerar man och läser på är det lätt. Är man inte någon Arkitekt så bör man hålla sig till en simplare variant av attefallshus-design.

Så här bygger du ett attefallshus

Attefallshus grund

Attefallshus grund

Börja med att inhandla skruvfundament vilket är skruvar som ni använder och sätter ner i marken,

Skrivfundament till attefallshus är både miljövänligt, billigt och en väldigt effektiv metod, med skruvfundament slipper du förstöra din gräsmatta med grävmaskin. Om huset ska placeras på hårdare grund som till exempel berg eller sten då fungerar dock inte denna metod. Ska attefallshuset sättas på sten eller berg får man skapa en plintgrund, eller så kallad Öppen plintgrund, I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar & fribärande bjälklag eller bärlinor.

Metoden används vid grundläggning av mindre byggnader så som attefallshus. Öppna plintgrunder brukar vara helt öppna, det vill säga uteluften kan fritt röra sig under bjälklaget.

Plintar är normalt 1 till 2 m långa men kan ibland vara upp till fem meter. Trots god ventilation i plintgrunden finns ändå risk för påväxt av t.ex. mögel. Sådan påväxt kan leda till elak lukt men behöver inte göra det.

Normalt ställs inte några brandskyddstekniska krav på bottenbjälklag över öppna plintgrunder. När det gäller skydd för markradon har plintgrunden med sin öppna konstruktion möjlighet att ventilera bort eventuell radon som kan tränga upp ur marken. Bottenbjälklaget bör utformas med god lufttäthet.

Att gjuta en grund eller platta/plattgrund är också en mycket vanlig metod när man bygger attefallshus, det är lite dyrare men väldigt bra för isolering och om man önskar golvvärme, rent generellt skulle jag rekommendera att först konsultera med hustillverkaren eftersom huset i sig kan lämpa sig för olika grunder. Sedan skulle jag kontakta ett företag som arbetar med grundläggning så att de kan komma ut & undersöka pl

Fribyggt, byggsats eller nyckelfärdigt attefallshus?

Fribyggt, Attefallsbyggsats, Nyckelfärdigt Attefallshus

Det är frågan man ställer sig inför bygget av attefallshuset, hur du vill bygga själva attefallshuset är givet upp till dig. Så några skillnader mellan de olika.

Fribyggt är när du helt själv bygger attefallshuset, ritar det själv och sätter samman allt själv.

Attefallsbyggsatser kan du köpa på stora byggkedjor som Byggmax, Bauhaus eller XL, du får tak, väggar, golv och sätter samman allt själv fast med en så kallad instruktionsbok.

Nyckelfärdigt attefallshus är när du köper ett helt hus som fraktas och ställs på din färdiga grund.

Läs mer om hur mycket ett attefallshus kostar här!

 

Planbestämmelser - Attefallshus

Planbestämmelser attefallshus

Planbestämmelser – Attefallshus

Syftet med planläggning är att reglera & fastställa en lämplig användning av mark & vattenområden. Användningen regleras med planbestämmelser. Alla planbestämmelser ska ha stöd i plan-& bygglagens fjärde kapitel.

Utifrån förutsättningarna på platsen bestämmer kommunen vilken reglering som behövs för att uppnå detaljplanens syfte. Kommunen ska bestämma & ange gränserna för vad som är allmänna platser, kvartersmark & vattenområden. Inom respektive område ska planbestämmelser anges som styr hur området får användas. För att reglera utformningen av ett område används egenskapsbestämmelser & för att planen ska vara möjlig att genomföra kan olika administrativa bestämmelser anges.
Varje planbestämmelse som används ska ha stöd av & kunna hänvisas till en paragraf i 4 kapitlet PBL & syftet med planbestämmelsen ska vara förenligt med de syften som anges i 2 kapitlet PBL. Vid val av planbestämmelser är det också viktigt att ta hänsyn till de följder bestämmelserna kommer att få.

Allmänna om planbestämmelser

I plan- & bygglagens (2010:900) fjärde kapitel regleras vad kommunerna ska & får bestämma i en detaljplan. Lagen anger inte hur regleringen ska se ut, men det finns en praxis för planbestämmelser & beteckningar. För att förtydliga, modernisera & anpassa denna praxis till aktuell lagstiftning har Boverket tagit fram allmänna råd (BFS 2014:5 DPB 1). De allmänna råden för planbestämmelser gäller från 2 januari 2015. Ta del av de allmänna råden under rubriken Ur Boverkets författningssamling under Relaterad information.

I konsekvensutredningen till de allmänna råden finns viss vägledning som kan användas innan alla vägledande texter finns på plats i PBL kunskapsbanken.

PBL kunskapsbanken kommer efter hand att fyllas på med vägledande texter om planbestämmelser. Texterna kommer att innehålla beskrivningar & exempel för att underlätta arbetet med detaljplaner & planbestämmelser.

Tidigare vägledningar & allmänna råd

Vid tolkningar av äldre planer bör den handbok eller de allmänna råd som gällde när planen antogs användas. Boken om detaljplan & områdesbestämmelser finns i flera olika utgåvor & är vägledning för tillämpningen av PBL 1987:10. För plan- & bygglagen (2010:900) finns inga tidigare allmänna råd avseende reglering i detaljplan.

Läs mer om regler för attefallshus här!

Boendekalkyl vid köp av attefallshus

Boendekalkyl attefallshus

Vad är boendekalkyl?

En central del av att köpa attefallshus är att göra en kostnadsberäkning, en så kallad boendekalkyl. Affären ska kännas trygg därför är det viktigt att ha koll på de utgifter som tillkommer vid köpet av attefallshuset. Förutom lån, räntor & amortering så uppstår driftkostnader som el, vatten, avlopp, renhållning, försäkringar, reparationer samt underhåll mm. Vid köp av attefallshus ska man även räkna med avgifter som pantbrev & bevis på äganderätt, det som kallas för lagfart, samt i vissa fall kommunalavgift. I boendekalkylen framgår därpå övriga kostnader som tomträttsavgäld, det vill säga den årliga hyran som man måste betala till kommun eller stat för tomträtt också samfällighetsavgiften – den kostnad som avser hyra för garage, gemensamma vägar & utrymmen.

Man måste ha med i beräkningen att räntan kan höjas. Vill man ha lägre räntekostnader så ska man amortera. Samtidigt är det är lätt att förlita sig på att ränteläget är den samma, men man måste tänka långsiktigt. Har man råd med ett attefallshus? Även om räntekostnaderna skjuter i höjden? Bäst att göra val som är medvetna, därpå är det väsentligt att göra en boendekalkyl då kostnader kring köpet när man köper attefallshus är bindande.

Rörlig eller bunden ränta vid bolån? De olika boräntorna har olika fördelar. En rörlig ränta är ett alternativ för den som tror på låga räntor & låg inflation, den ändras oftare men är en lägre räntekostnad & har inneburit historiskt mindre kostnader. En bunden låneavgift gör det lättare att planera ekonomin, & man slipper hålla stenkoll på marknadsläget samt räntan. En bunden ränta kan man förplikta sig att betala mellan ett år upp till tio år. Bestämmer man sig för att kör på en rörlig ränta så går det att byta till bunden räntekostnad, det krävs dock att man har koll marknaden & passar på att binda sig när räntenivån är ganska låg.

Det är bra att vara ute i god tid när det gäller kontakten med banken, så att man kan ta reda på i förväg om man har råd & man vet hur pass högt man kan bjuda vid budgivningen.

Boendekalkylen kan man även göra på banken, men också tillsammans med en mäklare. På banken kan du be om ett skriftligt lånelöfte, som är ett viktigt bevis för att mäklaren ska kunna se att du har råd att bjuda på attefallshuset. Men det är inte 100 % säkert att lånelöftet är en garanti för att banken lånar ut pengarna när väl köpet kan bli aktuellt. Det kan bero på följande faktor. Om betalningsförmågan har förändrats, att den ekonomiska situationen har blivit annorlunda på grund av arbetslöshet. Men lånelöftet är kostnadsfritt & heller inte bindande. & vill man vara på den säkra sidan så förnyar man lånelöftet ofta. Lånelöftets giltighetstid är sex månader, & det går att ansöka om att förlänga det om det händelsevis inte dyker upp något objekt som är av intresse vid bostadsköp.

Lycka till med boendekalkylen & köpet av attefallshuset!

Här hittar du en gratis kalkylator: http://www.smartkalkyl.se/lan-till-hus

Försäkring av attefallshus

Försäkring attefallshus

Försäkring för ditt Attefallshus

Förr fick man bara bygga 15 kvm på tomten som kallas friggebod vilket har av de flesta försäkringsbolag omfattas av hemförsäkringen, det har dock skilt sig från försäkringsbolag till försäkringsbolag, men i de flesta fall har en hemförsäkring även innefattat friggebodar & mindre byggnader på din fastighet. Man bör vara noggrann & läsa igenom villkoren på just din hemförsäkring så den verkligen gäller.

Ett Attefallshus är en högre boendestandard är en friggebod så kommer troligtvis försäkringsbolagen se lite annorlunda på detta & det kommer i de flesta fall att krävas en tilläggsförsäkring på ditt attefallshus. Innan du kör igång bygg nationen av ett attefallshus kan det vara bra att stämma av med ditt försäkringsbolag om hur mycket din försäkring täcker på din friggebod eller ditt attefallshus.

Har man till exempel byggt ett attefallshus med vatten & avlopp så kan det vara väldigt intressant att veta vad just din försäkring omfattar om det skulle bli problem i din nybyggda fastighet.

Ett attefallshus är viktigt att ha en heltäckande försäkring så att du kan få hjälp om det skulle hända ditt attefallshus någonting eller om det till exempel skulle brinna upp. Att ha en bra & heltäckande försäkring till din villa, ditt hus, ditt torp & attefallshus är viktigt om det skulle inträffa dig något som dunet har räknat med när du bygger ditt attefallshus. Det är också viktigt att tänka på vilken försäkring du skall ha under tiden när du bygger ditt attefallshus.

Det är viktigt att vara påläst & innan du börjar bygga ditt attefallshus måste du stämma av med ditt försäkringsbolag angående försäkring för attefallshus & permanentboende på din fastighet.

Köper du ett attefallshus som ett byggbolag eller snickare som bygger attefallshuset och spikar ihop åt dig så kolla upp vilken försäkring du har till uthusbyggnader & vad som gäller om det skulle inträffa ditt attefallshus någonting oväntat.