Planbestämmelser attefallshus

Planbestämmelser – Attefallshus

Syftet med planläggning är att reglera & fastställa en lämplig användning av mark & vattenområden. Användningen regleras med planbestämmelser. Alla planbestämmelser ska ha stöd i plan-& bygglagens fjärde kapitel.

Utifrån förutsättningarna på platsen bestämmer kommunen vilken reglering som behövs för att uppnå detaljplanens syfte. Kommunen ska bestämma & ange gränserna för vad som är allmänna platser, kvartersmark & vattenområden. Inom respektive område ska planbestämmelser anges som styr hur området får användas. För att reglera utformningen av ett område används egenskapsbestämmelser & för att planen ska vara möjlig att genomföra kan olika administrativa bestämmelser anges.
Varje planbestämmelse som används ska ha stöd av & kunna hänvisas till en paragraf i 4 kapitlet PBL & syftet med planbestämmelsen ska vara förenligt med de syften som anges i 2 kapitlet PBL. Vid val av planbestämmelser är det också viktigt att ta hänsyn till de följder bestämmelserna kommer att få.

Allmänna om planbestämmelser

I plan- & bygglagens (2010:900) fjärde kapitel regleras vad kommunerna ska & får bestämma i en detaljplan. Lagen anger inte hur regleringen ska se ut, men det finns en praxis för planbestämmelser & beteckningar. För att förtydliga, modernisera & anpassa denna praxis till aktuell lagstiftning har Boverket tagit fram allmänna råd (BFS 2014:5 DPB 1). De allmänna råden för planbestämmelser gäller från 2 januari 2015. Ta del av de allmänna råden under rubriken Ur Boverkets författningssamling under Relaterad information.

I konsekvensutredningen till de allmänna råden finns viss vägledning som kan användas innan alla vägledande texter finns på plats i PBL kunskapsbanken.

PBL kunskapsbanken kommer efter hand att fyllas på med vägledande texter om planbestämmelser. Texterna kommer att innehålla beskrivningar & exempel för att underlätta arbetet med detaljplaner & planbestämmelser.

Tidigare vägledningar & allmänna råd

Vid tolkningar av äldre planer bör den handbok eller de allmänna råd som gällde när planen antogs användas. Boken om detaljplan & områdesbestämmelser finns i flera olika utgåvor & är vägledning för tillämpningen av PBL 1987:10. För plan- & bygglagen (2010:900) finns inga tidigare allmänna råd avseende reglering i detaljplan.

Läs mer om regler för attefallshus här!