fritidshus

Årsstämma (aktiebolag)

Årsstämma eller bolagsstämma är de högsta beslutande organen i ett aktiebolag. I ett aktiebolag ska aktieägarna samlas minst en gång om året. Från och med år 2006 benämns ett bolags årliga ordinarie bolagsstämma för årsstämma, medan bolagsstämma fortsatt används för extrautlysta stämmor där man tar beslut i specifika frågor. Bolagsstämmor kan utlysas när som helst under året då styrelsen anser att så behövs. I texten nedan syftar stämma på både årsstämmor och extrautlysta bolagsstämmor.

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag, bolag som tillhandahåller försäkringar. Idén med försäkringsbolag är att mot en avgift(en premie) ta över risken för en viss händelse, eller annorlunda uttryckt: mot förskottsbetalning gör bolaget ett villkorat åtagande om framtida utbetalning. Att utbetalningen är villkorad, innebär att det är endast om en ersättningsgill skada inträffar som bolaget ersätter den som har betalat in premier, det vill säga gör sin utbetalning.

Torp

Torp var under medeltiden ett avskilt beläget nybygge, i regel en via hemmansklyvning utflyttad bosättning från en större gård eller en by. Senare blev det en icke skattelagd mindre gård som arrenderades av torparen, brukaren, mot dagsverksplikter och andra skyldigheter, vars avtal reglerades i ett så kallat torparkontrakt.

Snickare

Snickare är ett yrke som avser hantverkare som ägnar sig åt snickeri, arbete i trä. De olika typerna av trähantverkare kan särskiljas efter syssla. Finsnickare – Tillverkar möbler och utför intarsia. Maskinsnickare – Tillverkar till exempel fönster, dörrar, trappor, köksinredningar. Byggnadsträarbetare eller byggnadssnickare – Bygger och monterar hus samt monterar inredning i dessa, samt andra grövre träarbeten. Förr i tiden kallades dessa även Timmerman.

Kalkylator

Kalkylator kan även vara ett annat namn för miniräknare. Kalkylator är en yrkestitel. En kalkylator sysslar med kalkylering vilken resulterar i kostnadskalkyler. Ibland benämns yrket kalkylingenjör.

äganderätt

Lagfart

Lagfart är en officiell registrering av ett förvärv av fast egendom. Enligt 20 kap 2 § jordabalken ska lagfart sökas senast tre månader räknat från den dag då den handling, som grundar förvärvet, upprättades. Med förvärv avses alla typer av handlingar där äganderätten övergått på annan. Handling betecknas fångeshandling. Med upprättades avses den dag handlingen undertecknades. Oftast är det ett köpebrev som är fångeshandling.

Renhållning

Renhållning är ett vitt begrepp, som innefattar de flesta former av avfallshantering. Dit hör bland annat gaturengörning, vinterväghållning med snöröjning och sandning/saltning, klottersanering och hämtning av hushållssopor med sopbil, utförd av vad som i dagligt tal kallas sopåkare.

Mäklare

Mäklare är en person som handlar med eller förmedlar tjänster, egendom, som fastigheter, skepp, företag, aktier eller värdepapper.