Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet nedan vänligen gör en ny sökning

103 sökresultat för:

41

Centralort

Centralort är ett begrepp i kommunala sammanhang i Sverige. Som centralort benämns den postort, ofta en tätort och inte sällan en tidigare stad eller köping, i en kommun där kommunen är registrerad, i enlighet med SKL:s adressregister. Av Sveriges 290 kommuner år 2010 har 124 en tidigare stad som centralort och 72 en tidigare köping. […]

42

Tvistemål

Ett tvistemål eller civilmål är i svensk rätt de mål där allmän domstol handlägger och avgör frågor mellan enskilda parter som inte kan komma överens. Den som väcker talan mot någon i ett tvistemål betecknas kärande och motparten betecknas svarande. Några av de vanligaste tvisterna är tvister om pengar, konsumenttvister och tvist inom familjen. Tvistemålen […]

43

Kunskap

Kunskap är ett begrepp som kan syfta på inlärda teoretiska förmågor, alla fakta eller vad någon känner till om ett sakförhållande eller en situation. Kunskap kontrasteras ibland mot praktiska färdigheter, men oftare mot låg grad av tillgång till fakta. Ibland åsyftas också förståelse av ett ämne så att man kan använda det för ett specifikt […]

44

Slutledning

En slutledning är en process, vid vilken man från ett antal premisser och i kraft av en slutledningsregel framställer en slutsats. En slutledning är giltig då slutsatsen följer av premisserna. Slutsatsen S, sägs följa av premisserna P1…. Pn då konjunktionen av dessa tautologt implicerar slutsatsen, vilket med symboler kan uttryckas som: P1….

45

Dom

Dom är en domstols slutliga, formella avgörande i saken prövad av en jury eller domare i en civilrättslig tvist eller ett brottmål. En dom kan också avgöra en oklarhet om ett rättsligt förhållande. Med denna uppdelning kan man indela domar i tre grupper Civilrättsliga domar Brottmålsdomar och Konstitutiv dom En dom är det slutliga steget […]

46

Vetenskap

Vetenskap är utvecklande av tidigare okänd objektiv kunskap med systematiska metoder. Vetenskapliga metoder innefattar en kombination av empiri och deduktion (logisk slutledning, härledning av samband, teoretiskt modellbygge, formulering av nya hypoteser).

47

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett begrepp i den svenska plan- och bygglagen. För begränsade områden utanför samlad bebyggelse kan kommunen i stället för att styra bebyggelsen med en detaljplan anta områdesbestämmelser. Syftet med områdesbestämmelser kan vara att säkerställa att översiktsplanens intentioner uppnås eller att riksintresse enligt miljöbalken tillgodoses. Till skillnad från detaljplanen ger områdesbestämmelser ingen rätt att […]

48

Allmän plats

Allmän plats, juridiskt begrepp vars ursprung kommer från den allmänna ordningsstadgan från 1956, som numera är upphävd. Allmän plats avsåg då väg, gata, torg eller område som är tillgängligt för alla. Begreppet används på det stora hela inte idag, utan har ersatts med benämningen offentlig plats. Allmän plats förekommer dock fortfarande i plan- och bygglagen, […]

49

Ålderdom

Ålderdom är en fas i människas liv då hon genom åldrande blivit gammal. En frisk, gammal människa har ofta inte samma ork och styrka som hon hade som ung. Dessutom är andelen individer som lider av sjukdom högre bland äldre människor, än hos yngre.

50

Företag

Ett företag är en organisation som samordnar resurser, som till exempel arbetkraft, kapital, teknik och information, för att utveckla, producera och sälja varor eller tjänster. Ett företag kan drivas i olika former beroende på typ av verksamhet, ägande, riskvillighet, kapitalinsats med mera. Inom ämnet företagsekonomi ger man begreppet företag en bredare innebörd, där det definieras […]