Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt arbetar på olika sätt med den yttre miljön. Utbildningen som är på 300 högskolepoäng (fem år) sker i Sverige vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp och Uppsala. Landskapsarkitektur handlar om främst fysisk planering och gestaltning (utformning) av stadens platser, till exempel torg, gaturum, parkeringsplatser, parker, trädgårdar och grönområden, liksom av naturreservat, rekreationsområden, golfbanor och andra anläggningar.